Piste Sheet A
SCHEI
KRONSTADT
00:00
00:00
Hammer4
1
4
0
2
4
0
3
2
0
4
1
0
5
0
2
6
2
0
7
X
X
8
X
X
TOTAL
13
2

Softpeelr display banner 1

LSD

SCHEI KRONSTADT
185.4 + 0 = 185.4 370.8 + 0 = 370.8
Piste Sheet A 22-01-2016 à 18:00 Règlement Groupe Round Robin de Tour 1

Chronomètrage du match
Temps de jeu alloué 110 minutes.